Foto's

fototoestel

In het seizoen 2013 - 2014 zijn er ‘foto’s” gemaakt van de gemeente. De waarnemingen van de kerkenraad en gemeenteleden zijn gecategoriseerd rond vier thema’s: spiritualiteit, gemeenschap, koninkrijksleven en structuur. Op basis van deze waarnemingen is er nagedacht over wat ons verlangen is als het gaat om gemeente-zijn. Dit verlangen is verwerkt in de onderstaande tekst. Bij de verwoording van dit verlangen hebben we ons gebaseerd op wat de Bijbel en de belijdenis zeggen over wat het is om gemeente van Jezus Christus te zijn.

De tekst is bedoeld als denkrichting bij het beantwoorden van de vraag: hoe willen we nu en in de nabije toekomst invulling geven aan het gemeente-zijn en wat zijn de speerpunten van ons beleid?

 

Spiritualiteit

De gemeenteleden zijn samen en ieder voor zich in een levende band verbonden aan God. Deze levende band met God wordt gekenmerkt door ontvankelijkheid voor zijn woord, liefde en eerbied voor en vreugde in Hem, verlangen naar, aanbidding van en bidden tot de Drie-enige God. Gemeenteleden leven uit Gods beloften en groeien in de vrucht van de

Geest, de liefde. Deze liefde wordt zichtbaar in liefde voor mede-gelovigen en in het verlangen medemensen met het evangelie te bereiken. Deze liefde wordt gevoed en gevierd door diverse wekelijkse momenten van ‘samen drinken uit de bron’ en toegeëigend door omgang met en gebed voor elkaar.

 

Gemeenschap

De gemeente is een veilige plaats om elkaar te ontmoeten, tot rust te komen en te leren van elkaar. Elk lid van de gemeente is in liefde betrokken op het leven van andere gemeenteleden. De van God gekregen gaven worden met vreugde ingezet om de ander te dienen op zijn of haar leerweg als discipel van Jezus. In pastoraal en diaconaal opzicht wordt er omgezien naar elkaar. Deze betrokkenheid op elkaar wordt zichtbaar in de zondagse erediensten, leerhuizen (avonden over bijvoorbeeld ethische onderwerpen en rationele verdediging van het christelijk geloof), kleine groepen, individuele contacten en praktische werkzaamheden in de gemeente.

 

Koninkrijksleven

In een van God vervreemd land is er in de gemeente voortgaand gesprek over het leven in en de gerichtheid op Gods koninkrijk als leerlingen van Jezus. Gemeenteleden bemoedigen en vermanen elkaar en helpen elkaar om invulling te geven aan (ethische) keuzes in het leven van elke dag. Toerusting is een vaste waarde in de gemeente. In de verscheidenheid

van de gemeente wordt eenheid zichtbaar in de liefde tot Gods wil en in het in liefde elkaar zoeken en verder helpen in de praktijk van het leven.

 

Structuur

De gemeenteleden komen op diverse manieren samen om te groeien in spiritualiteit, gemeenschap en koninkrijksleven. Elk gemeentelid levert naar vermogen een bijdrage bij het uitvoeren van een of meer taken binnen de gemeente. De kerkenraad geeft geestelijk leiding. Intensieve, langdurige pastorale trajecten worden door een pastoraal team (zowel mannen als vrouwen, waaronder predikant en kerkelijk/pastoraal werker(s)) behartigd. De diaconie stimuleert de gemeenteleden tot diaconale betrokkenheid, onderling en in de samenleving.

Huidige situatie

Wat willen wij als gemeente van Hengelo? Voor de gemeente van Hengelo geldt ook hier dat we een gemeente van Jezus Christus willen zijn en blijven. We willen leven vanuit de verlossing die Christus voor ons tot stand heeft gebracht en willen de Heilige Geest in ons zijn werk laten doen, zodat we werkelijk als gemeente van Christus kunnen leven.